Skip to main content

Za 30 odstotkov višji EBITDA v Perutnini Ptuj

Perutnina Ptuj je utrdila svoj razvojni cilj – postati prvi pridelovalec živil v perutninskem segmentu v regiji

Ptuj, 28.6.2013 – Delničarji Perutnine Ptuj so se danes v upravni stavbi Perutnine Ptuj zbrali na 19. redni letni skupščini, kjer so se podrobno seznanili s poslovnim položajem in z rezultati, ki jih je družbe dosegla v preteklem poslovnem letu. Skupščine se je udeležilo za 5.137.292 nosilcev delnic, kar je predstavljalo 89,94 odstotka kapitala z glasovalno pravico. »Poslovanje Perutnine Ptuj kot tudi Skupine Perutnine Ptuj v zadnjem obdobju je pod velikim pritiskom nadaljevanja globalne finančne krize in spremenjenih ekonomskih razmer. Na uspešnost poslovanja je skozi obravnavano leto poleg izredno zaostrenih pogojev gospodarjenja in splošne recesije zelo vplivala še prisotnost vsesplošne nelikvidnosti tako na domačem kot tudi na tujih trgih. Z nenehnimi prizadevanji za zniževanje stroškov poslovanja, ki so bila prisotna na vseh ravneh našega delovanja, smo poslovanje stabilizirali z različnimi ukrepi in trende preusmerili v smer nadaljnje rasti,« je uvodoma delničarjem povedal dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj in dodal, da so v letu 2012 še dodatno utrdili svoj razvojni cilj – postati prvi pridelovalec živil v svojem segmentu v širši regiji.
Delničarji največjega prehranskega gospodarskega subjekta na sektorju perutninskega mesa v regiji so tako potrdili poročilo o poslovanju v letu 2012, poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, ter upravi in nadzornemu svetu, podelili razrešnico za poslovanje. Tak sklep so izglasovali z 88,01-odstotno večino. Za Revizorsko hišo, ki bo revidirala poslovanje Perutnine Ptuj za letošnje poslovno leto, so delničarji z 99,97-odstotno večino potrdili revizijsko družbo KPMG Slovenija.

Delničarji največjega perutninskega prehranskega sistema v regiji so na aktualni skupščini odločali tudi o imenovanju novega nadzornega sveta, saj mu 26. septembra poteče mandat. Najvišji organ Perutnine Ptuj je potrdil predlog uprave, da za naslednji štiriletni mandat v nadzorni svet imenuje Draga Soka, Simona Toplaka in dr. Boruta Bratino, kar so potrdili 60,2-odstotno večino. Pred tem so zavrnili nasprotni predlog Kapitalske družbe, Modre zavarovalnice ter Društva Mali delničarji Slovenije, ki so v nasprotnem predlogu na glasovanje dali svoj predlog, po katerem bi člani nadzornega sveta bili dr. Simon Čadež, Simon Toplak in Borut Simonič. Ta predlog je bil zavrnjen  z 60,53 odstotki.  Ravno tako je skupščina zavrnila predlog Kapitalske družbe in Modre zavarovalnice, da v Perutnini Ptuj revizijska hiša ERNST & YOUNG preveri vodenje poslov v zadnjih petih letih. Ta predlog zavrnjen z 87 odstotki glasovalnih pravic delničarjev, potrdila pa je nasprotni predlog ob tej točki, ki ga je podala skupina delničarjev.
Dr. Glaser je bil s potekom skupščine zadovoljen, »saj je minila v konstruktivnem duhu in s tem dala potrditev dosedanjega dela, ki ga angažirano nadaljujemo tudi še v letošnjem letu, saj smo že v prvi polovici leta ustvarili za dober milijon evrov dobička iz poslovanja.

Sicer pa je dr. Glaser na skupščini izpostavil, da je za Perutnino Ptuj kompleksno obdobje in zahtevno leto, ki ga je na eni strani zaznamovala vedno bolj izrazita globalna gospodarska kriza, na drugi pa še dodatno spremenjeno potrošniško okolje. »Zaradi ekonomskega okolja otežen dostop do svežega kapitala, s katerim bi zagnali hitrejši razvojni splet ter širitev na nove trge, in zaradi spremenjenega potrošniškega razmišljanja je bilo potrebno usmeriti glavnino naših virov v osnovno dejavnost – perutninarstvo,« je izpostavil dr. Glaser. Dodal je, da so trende po spremenjenem ekonomskem okolju detektirali že leta 2008, ko se je zaključilo obdobje globalne konjunkture, in promptno začeli pripravljati različne strategije, s katerimi bi novo nastale razmere maksimirali v lastni razvojni strategiji. Že dve leti kasneje, ko je bila kriza v svojem zrelem obdobju, so bili zato pripravljeni in so skozi reorganizacijo Skupine Perutnina Ptuj odgovorno nadaljevali realizacijo svojih poslovnih in tržnih ciljev.
Leto 2012 je tako Perutnina Ptuj zaključila po načrtih, in realizirala najvišjo prodajo v zgodovini, in sicer 261,8 milijona evrov. »Pomembno je poudariti, da je bil dosežen EBITDA v višini skoraj 25 milijonov evrov, kar je 30 odstotkov več kot leto poprej. To kaže na stabilnost in robustnost Skupine Perutnina Ptuj, še zlasti, če povzamemo dejstvo, da je EBITDA marža porasla na 9,5 odstotka, kar Perutnino Ptuj uvršča v sam vrh svetovnih proizvajalcev mesa,« je še izpostavil dr. Glaser in dodal, da so na bilančni izkupiček v lanskem letu izjemno vplivali dejavniki, katerih pa Perutnina Ptuj ne more upravljati. »Zaradi razmer na trgu in specifičnosti v finančni industriji ter odnosa bančnega regulatorja do posameznih naložb v njej, posledično tudi deleža Perutnine Ptuj v Probanki, smo skladno z zakonodajo in načeli racionalnega ter poštenega odraza finančnega položaja do te naložbe oblikovali ustrezne rezervacije v višini 9.098.489 evrov, ki so pomembno vplivale na poslovni izid Perutnine Ptuj in Skupine Perutnina Ptuj na bilančni ravni,« je razložil dr. Glaser. »Družba bo izgubo pokrila iz dveh virov: nerazporejenih dobičkov preteklih let v višini 4.564.890,13 evrov in drugih rezerv iz dobička v višini 2.410.115,38 evrov, s čimer se je strinjal tudi nadzorni svet.«

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.si
www.perutnina.com

Deli objavo